Tràmits

Alta

Documents necessaris per contractar el subministrament elèctric d’un habitatge:

 -      Butlletí de l’electricista

-       Certificat d’habitabilitat

-       Certificat de l’Hble. Comú de la Massana o d’Ordino

-       Document d’identitat (passaport o targeta de residència)

-       Número IBAN

 

Si la persona interessada no pot venir a contractar la seva alta, necessitem una autorització signada.

Descarregar_documents_necessaris_habitatge.pdf
Descarregar_documents_necessaris_local.pdf
Descarregar_documents_necessaris_obra.pdf
Baixa

Per fer la baixa del contracte de subministrament elèctric, el titular ha de passar per les nostres oficines i portar:

- document d’identitat

- la lectura del comptador.

El pagament de l’últim rebut s’ha de fer a la nostra oficina d’atenció al públic, en el moment que es dóna de baixa el contracte.

 

Si el titular no pot fer el tràmit, pot autoritzar una altra persona, portant una autorització.

Tarifes 2024

Les tarifes aplicades estan publicades al BOPA

Pels habitatges s'aplica la tarifa blava domèstica.

En tots els altres tipus de contractes s'apliquen les tarifes professionals.
El tipus de tarifa professional s'aplica segons la potència contractada.

Descarregar_tarifa_blava_domestica_2024.pdf
Descarregar_tarifa_blava_professional_2024.pdf
Descarregar_tarifa_verda_2024.pdf
Descarregar_tarifa_vermella_2024.pdf
Domiciliació bancària

*IMPORTANT: adjuntar la còpia del document d'identitat, la tarjeta de domiciliació bancària i l'autorització SEPA signada.

Descarregar_autoritzacio_domiciliacio_bancaria_sepa_v.pdf
Autorització

Aquest formulari s'ha de presentar quan la persona que aporta la documentació o sol·licita informació, actua en representació d'altri. 

Descarregar_autoritzacio_nova.pdf
Canviar la potència

Per augmentar la potència contractada necessitem:

 

· Butlletí elèctric a nom del titular del contracte ja existent

· Document d’identitat (passaport o DNI de la persona física o del representant de la societat)

· Autorització signada per la persona contractant o el representant legal en el cas de no fer la gestió personalment

Preu del nou contracte: 36€ (+4,5%) + 25€ (+4.5%) per cada kW de més.

 Per disminuir la potència necessitem:

· Document d’identitat (passaport o DNI de la persona física o del   representant de la societat)

· Autorització signada per la persona contractant o el representant legal en el cas de no fer la gestió personalment

Preu del nou contracte: 36€ (+4,5%) 


Important: si el comptador instal·lat no pot donar la nova potència i s’ha de canviar el comptador,
es generarà una factura addicional de treballs i material. En aquest cas sempre avisarem abans de fer el canvi.
Descarregar_canvi_potencia.pdf
Back-To-Top